Seruan Kepada Islam

A. BAGAIMANA KITA MENYERU KEPADA  ISLAM?

Da’wah ditujukan kepada ummat manusia… seluruh manusia…, dalam keadaan umurnya yang berbeza-beza, serta tingkatan kedudukannya di kalangan masyarakat di samping kecerdasan dan alam lingkungannya, dan kemahuan serta jalan fikirannya…! Kesemuanya berlain-lainan!

Hal ini menyebabkan para da’ie harus menjadi orang-orang yang bijaksana, mahir dalam menyampaikan pendapat dan pengertiannya kepada sasarannya iaitu manusia yang beraneka ragam itu…! Para da’ie harus mengerti, dari mana pintu masuk ke tiap-tiap rumah, dan bagaimana caranya memasuki rumah itu!

Para da’ie yang mendapat taufiq dan kejayaan ialah mereka yang sanggup memberikan untuk tiap-tiap individu, apa yang diperlukannya, baik berupa buah fikiran atau pun pengarahan. Da’ie mestilah berusaha meyakinkan orang itu tentang kebenaran apa yang diajukannya, kemudian berusaha menarik orang itu supaya bergerak mengamalkan apa yang diajarkannya. Da’ie harus berbicara dengan gaya bahasa yang menimbulkan kesan dalam hati mad’unya. Dan inilah rahsia yang terkandung dalam hadith Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam:

نحن معاشر الانبياء امر نا ان ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

“Kami, golongan Nabi-nabi, diperintahkan supaya menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing, dan supaya kami berbicara dengan mereka menurut taraf kecerdasannya masing-masing.”

(Hadith riwayat Abu Daud)

Dalam hal ini, para penda’wah perlu memperhatikan hal-hal yang berikut:

1. Berkenalan dengan seseorang sebelum menyampaikan da’wah kepadanya:

Adalah suatu kewajiban bagi seorang da’ie, supaya ia berkenalan lebih dahulu dengan seseorang yang akan menerima da’wahnya. Ia harus memahami terlebih dahulu, bagaimana latar belakang kehidupan orang itu, bagaimana jalan fikirannya, dan bagaimana pengertian dan gambarannya terhadap alam raya ini Para penda’wah harus menyelidiki hal itu dengan mengadakan wawancara dan sebagainya, sehingga ia menemui apa kekurangan dan kesulitan yang sedang dialami orang yang diserunya itu.

Dengan demikian, para da’ie menemui pintu-pintu dan jendela-jendela, yang mungkin dijadikannya sebagai batu loncatan untuk mengetuk pintu hati orang yang diserunya itu. Jadi, harus banyak bergaul secara individu atau fardi, dan mengadakan percubaan dan usaha, yang diharapkan akan membawa kejayaan. Penda’wah mesti mencatat pengalaman-pengalamannya, kemudian, ia berusaha menyampaikan da’wah kepada mad’u’nya itu disertai dengan pengarahan dan memberikan contoh teladan yang menimbulkan kesan yang menarik dan mempengaruhi jalan fikiran mad’u itu.

2. Dari mana penda’wah harus mulai dan bagaimana caranya.

Untuk menemukan titik yang tepat dalam menentukan tempat memulai tugasnya, da’ie harus mengorbankan waktu yang tidak sedikit, supaya ia berjaya dalam usahanya untuk meyakinkan mad’unya terhadap ajaran yang disuguhkannya itu. Jangan sampai terjadi, da’ie salah memilih tempat tegak yang akan menjadi titik tolak da’wahnya. Rasulullah berpesan:

ما لحد يحد ث قوما بحدبث لا تبلعه عقو لهم الا كان فتنة على بعضهم

“Tidak ada seorang pun yang membicarakan sesuatu kepada suatu golongan, dengan cara yang tidak dapat mereka mengerti, kecuali akan menimbulkan kekacauan bagi sebahagian di antara mereka.”

3. Sistematika yang akan dijadikan panduan:

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahawa perlu sekali ditetapkan. Sistematika yang baik, agar supaya da’ie dapat mengetahui, bagaimana caranya ia mulai berda’wah, dan dari mana titik tolak da’wahnya!

Pada detik-detik pertemuan pertama, da’ie harus berusaha keras untuk benar-benar mengenali mad’u yang akan dihadapinya. Jika hal ini sudah terlaksana, maka mudahlah ia memperbandingkan di antara satu mad’u dengan mad’u yang lain, kira-kira bagaimana kedudukan mad’unya di kalangan masyarakat, dan bagaimana cara menghadapinya. Selanjutnya, da’ie dapat mengikuti tiga langkah yang berikut, sebagai ukuran dasar da’wahnya:

1. Pembentukan ‘Aqidah:

Membentuk ‘aqidah, maksudnya menciptakan cara berfikir yang benar, terhadap alam raya serta manusia dan kehidupan ini. Untuk itu, paling minima harus diyakinkan terhadap Rukun Iman, terutama Iman kepada Allah Maha Pencipta. Usaha ini merupakan dasar dalam pembentukan keperibadian seorang Muslim. Inilah asas dan titik tolak dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan inilah simpulan atau ikatan yang terbesar, pangkal terbukanya simpulan-simpulan yang lain-lain.

Pembinaan ‘aqidah ini kemudian akan bersambung dengan pembinaan amal. Mad’u harus diyakinkan bahawa Islam adalah pedoman hidup yang akan menuntun manusia dalam memenuhi tuntutannya dalam kehidupan ini. Islam berasal dari Wahyu ILahi, pemberian Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Islam adalah peraturan yang lengkap, mencakup segala lapangan kehidupan manusia Islam terbit dan filsafat alam yang murni yang akar-akarnya berdiri sendiri. Sedang peraturan yang lain-lain, semuanya kurang lengkap, kerana memang kekurangan dasar, kerana semuanya berasal dari manusia. Dan sifat manusia yang hidup di sesuatu daerah, menyebabkan peraturan-peraturan yang dibuatnya itu kurang tidak lengkap, kerana terpengaruh dengan alam sekitar tempat ia berada. Inilah desakan yang menghimpit manusia sebagai pembuat peraturan!

Untuk mengemukakan hal itu. Da’ie harus mempelajari fikrah Islamiyyah secara mendalam dan harus juga mempelajari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang lain-lain yang berada di luar Islam. Dengan demikian. Da’ie dapat berusaha meyakinkan mad’unya tentang kekurangan yang ada dalam peraturan yang lain dan bagaimana lengkapnya peraturan dalam ajaran Islam.

2). Dan Iman menuju ‘Amal:

Kalau Keimanan mad’unya sudah baik, ‘aqidahnya sudah mendarah daging, dan sudah sempuma kefahamannya tentang Islam, maka langkah selanjutnya adalah peringkat ‘amal. Da’ie perlu berusaha mewujudkan teori Iman itu dalam bentuk ‘amal, ‘ibadah, budi pekerti dan tingkah laku KeIslaman yang benar. Inilah maksud sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam:

ليس الا يمان بالتحلى ولكن هوما وقر فى القلب وصدقه العمل.

“Iman itu bukanlah angan-angan dan juga bukan perhiasan; tetapi Iman itu adalah sesuatu yang menetap dalain hati, dan dibenarkan dengan amal”
(Hadith Riwayat Al-Dailamy)

Sebenarnya uslub yang menjadi pegangan dalam pembentukan peribadi Muslim menurut manhaj tarbiyyah Islamiyyah dimulai dengan meletakkan batu pertama, iaitu mananam ‘Aqidah Islamiyyah, memperdalam dasarya di dalam jiwa manusia. Ajaran Keimanan ini diturunkan lebih dahulu, lama sebelum diturunkan perintah dan ajaran Islam tentang ‘Ibadah. Syari’ah dan pengarahan kepadanya. Dan pasti hal ini tidak boleh dilakukan sebaliknya dengan cara diajarkan amal dahulu baru diterangkan Iman…!

Urut-urutan ini timbul, kerana ‘ibadah, budi pekerti (akhlaq) dan mu’amalah menurut Islam, itu semuanya adalah cetusan dari ‘aqidah dan salah satu perwujudannya…! Dan menurut bagaimana dalamnya ‘aqidah dan amal…! Dan sebagai fakta yang menguatkan dugaan ini, kita melihat bahawa perintah ‘ibadah dan hukum-hukum syara’ diturunkan setelah Rasulullah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Dan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam tidak lupa meninggalkan pesan:

لان يحدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من الد تيا وما فيها.

“Sesungguhnya, Allah menunjuki seorang manusia dengan berkat usahanya, itu lebih baik, bagimu daripada dunia ini dan segala isinya.”

(Hadith riwayat Al-Tabrani)

Dan Allah Subhanahu Wata’ala memberi peringatan:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون

“Dan katakanlah: “Beramallah kamu maka sesungguhnya Allah akan melihat amal kamu, serta Rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan kelak kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu, apa yang di dunia ini selalu kamu kerjakan.”
(Surah Al-Taubah: Ayat 105)

B. USLUB DAKWAH DAN CARA BERBICARA DI HADAPAN UMUM

Dan huraian yang telah lalu, sewajarnya tidaklah diambil pengertian, bahawa pintu da’wah itu hanya satu saja, iaitu menyakinkan orang yang diseru tentang ajaran Islam. Bahawa da’wah harus dimulai dan ‘aqidah, menetapkan adanya Allah Subhanahu Wata’ala dan di akhiri dengan menetapkan agama Islam sebagai peraturan hidup dan bahawa memulai kehidupan menurut Islam dan menegakkan hukum Islam adalah wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang Islam…!

Sebenarnya tidak demikian halnya. Dalam fasal ini akan diterangkan Jalan Da’wah, yang maksudnya kebijaksanaan Da’ie mencari pintu yang memungkinkan ia dapat memasuki jiwa mad’unya, sehingga ia berhasil meyakinkan mad’unya tentang kebenaran ajaran yang dikemukakannya itu dan dapat menarik mad’unya untuk turut bergerak. Dalam masalah ini, seharusnya kita bertolak dari hukum-hukum Syara’ yang kita jadikan sebagai landasan gerakan dan tindakan kita. Dengan demikian, gerakan Islam itu tidak hanya merupakan usaha mendadak yang dilakukan tanpa perhitungan dan banyak dipengaruhi oleh perasaan, kemahuan dan pendapat seseorang. Usaha yang demikian, malahan mungkin akan menyimpang dan ketentuan yang asal, dan peraturan yang ditetapkan oleh agama. Dan ajaran agama itu seharusnya terpelihara dari penyelewengan dan penyimpangan!

Mudah difahami bahawa masyarakat manusia pada masa sekarang ini memerlukan usaha yang akan menarik perhatian mereka kepada agama Islam. Mereka perlu diinsafkan tentang kewujudan Islam sebagai Peraturan Hidup. Islam seharusnya dijadikan Pimpinan. Ikutan dan Imam yang akan memberi petunjuk yang jelas di tengah-tengah arus dan kekuatan alam yang saling bertentangan. Dan mudah juga difahami, bahawa usaha menarik perhatian ini merupakan langkah pertama, pengantar yang dikerjakan lebih dahulu, sebelum dimulai usaha meyakinkan mad’u tentang kebenaran ajaran Islam. Malahan, usaha menanik perhatian ini merupakan rangsangan pertama yang dimaksudkan untuk mempersiapkan akal dan jiwa mad’u, untuk kemudian terangsang dan bersedia menerima ajaran Islam itu.

Tuntunan Islam untuk melaksanakan usaha menarik perhatian ini dapat dilihat dengan jelas, jika kita mengikuti cara-cara Al-Qur’an dan Sunnah RasuluLlah SaLlaLlahu ‘alaihi Wasallam dalam mengetengahkan da’wah di kalangan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, Al-Qur’an berulangkali menarik perhatian orang-orang musyrik untuk mendengarkan Ayat-ayat Al-Qur’an itu. Beberapa Surah dimulai dengan huruf-huruf Hija’iyyah (الحروف الهجائية) seperti (الم)dan sebagainya. Huruf-huruf yang terputus-putus ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menggugah perhatian kaum Musyrikin, mendorong mereka untuk diam, tenang dan mendengarkan lanjutannya baik-baik; walaupun sebenarnya kaum Musyrikin itu sering menutup telinganya dengan hujung jarinya, jika mereka mendengar Ayat-ayat Al-Qur’an sedang dibacakan!

Dan method yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam berda’wah, tidak lain ialah penafsiran secara ‘amali tentang pengarahan dan Allah Subhanahu Wata ‘ala dalam firman-Nya:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين

“Ajaklah ummat manusia ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat yang baik…”
(Surah Al-Nahl: Ayat 125)

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَاب

“Barang siapa yang diberi nikmat kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak”
(Surah Al-Baqarah: Ayat 269)

Kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ialah berusaha menggerakkan jiwa orang yang diserunya secara tidak langsung. Misalnya pernah ada seorang pemuda minta izin kepada beliau supaya diperbolehkan berzina. Maka Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam berganti tanya dengan pemuda itu apakah ia senang, kalau orang berzina dengan ibunya… dengan saudaranya yang perempuan… dengan anak puterinya… sehingga akhirnya orang itu insaf. Demikian juga, kebijaksanaan baginda dapat dilihat dalam cara baginda menarik perhatian orang kepada Islam, dan membimbing orang itu ke jalan yang benar, pada waktu seorang lelaki datang lalu mengatakan ia mahu masuk Islam, tetapi merasa berat untuk mengamalkan ajaran-ajarannya yang banyak. Maka Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

هل تعا هدنى على ترك الكذب

“Maukah engkau berjanji dengan saya untuk meninggalkan
berdusta?”

Orang itu mengira, tentu ringan sekali, ia diperintahkan meninggalkan satu dosa saja, iaitu berdusta. Orang itu bersedia dan lalu masuk Islam. Tetapi kemudian setiap ia teringat akan mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak baik, ia selalu teringat akan janjinya. Ia merasa, bahawa besok atau lusa, kalau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam maka ia mesti mengakui perbuatannya di hadapan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam dan tidak boleh berdusta. Ia merasa segan dan malu, lalu tidak jadi mengerjakan pekerjaan yang tidak baik itu…! Demikian, akhirnya ia betul-betul menjadi orang baik…!

Demikianlah seterusnya, kebijaksanaan yang baginda tunjukkan dalam menyampaikan ajaran Islam kepada mad’unya sesuai dengan kemampuan daya fikir mereka dan dengan nada yang dapat memberi kesan ke atas mereka. Dan pernah juga baginda menggerakkan suatu pohon besar, sebagai tanda benarya keNabian beliau, di hadapan seorang Badui yang datang menanyakan mukjizat beliau. Oleh sebab itu, maka termasuk kebijaksanaan dalam berda’wah, menarik perhatian masyarakat kepada Islam, berbicara dengan mereka dalam bidang yang dapat mereka fahami dan dengan nada yang menyebabkan mereka terangsang! Perlu diingatkan bahawa manusia itu berlain-lainan dalam segala-galanya, dalam kecerdasan dan ilmu pengetahuan, dalam tabi’at dan perasaannya! Dan juga berbeza-beza pula jalan fikiran dan daya fahamannya, serta kemahuan dan bakatnya. Kesemuanya ini mengharuskan Da’ie memilih pintu masuknya yang sesuai, untuk mempengaruhi jiwa mad’unya dan memilih cara yang sesuai dengan taraf kecerdasan orang-orang yang diserunya itu!

Memang banyak kunci yang dapat dimanfaatkan untuk membuka pintu hati seseorang. Banyak bahan yang dapat dijadikan sebagai pengantar untuk meyakinkan mereka. Di antaranya:

1. Da’ie mengemukakan suatu jalan keluar terhadap sesuatu masalah hidup yang sedang dihadapi oleh mad’unya. Atau Da’ie menawarkan jasa untuk menyelesaikan kesibukan mad’unya itu.

2. Da’ie mengetengahkan suatu jalan penyelesaian terhadap sesuatu persoalan politik yang sedang hangat dan menyibukkan fikiran masyarakat.

3. Da’ie mengadakan suatu kunjungan persahabatan (ziarah) yang mesra kepada seseorang, atau berbicara dengan mesra dalam sesuatu pertemuan menunggu acara dimulai atau pada waktu sama-sama berangkat ke masjid atau sama-sama pulang dari masjid.

4. Da’ie menulis sesuatu rencana (artikel) dalam Majalah atau Harian.

Demikianlah beberapa contoh cara menarik perhatian mad’unya. Dan Da’i tentu saja dapat memikirkan contoh yang lain-lain yang dapat menggerakkan fikiran dan perasaan mereka dan menyebabkan mereka lalu terangsang.

Gerakan Islam dapat menarik perhatian orang kepada Islam, melalui celah-celah persoalan hidup yang mereka hadapi, baik yang kecil ataupun yang besar. Apalagi kalau misalnya Da’ie turut mengambil bahagian dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang penting dengan cara yang baik, terutama persoalan politik. Kalau Da’ie pandai memberi jalan keluar yang sesuai dengan ajaran Islam dan di bawah sinar Islam, maka penyelesaiannya itu mungkin akan menampakkan kepada masyarakat, bagaimana kekeliruan politik yang sedang diterapkan. Apa yang perlu Da’ie harus bersabar, kerana mungkin untuk timbulnya kesedaran itu memerlukan waktu. Namun selanjutnya, peristiwa itu akan mengarahkan pandangan masyarakat kepada Islam. Tingkah-laku dan perjalanan Da’ie akan menjadi contoh yang mendorong mereka untuk mempelajari lebih banyak lagi, fikrah-fikrah serta pengertian dan pandangan Islam.

Dengan demikian jelaslah, bahawa Da’wah dalam bentuk Harakah Islamiyyah akan dapat memanfa’atkan setiap persoalan yang timbul di kalangan masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga mereka bertindak melenyapkan tradisi- tradisi Jahiliyyah yang masih ada. Secara tidak langsung, akan menyebabkan perhatian mereka tertarik kepada Islam, mula-mula dengan dorongan ingin tahu bagaimana Islam itu selengkapnya. Lalu Da’i berusaha supaya mereka mempelajari cara berfikir dan buah fikiran berdasarkan ajaran Islam dan bagaimana ni’mamya berpegang serta beriltizam dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka akan merasakan keagungan Islam, lalu turut menikmatinya dan berjihad menegakkan ajaran-ajarannya.

C. HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN INDIVIDU
(Hisalu’l-Fardiyyah)

Pengalaman sudah cukup banyak telah dilalui oleh gerakan-gerakan Islam di bidang Da’wah, dalam usaha menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Sebagai hasilnya diperoleh kesimpulan yang meyakinkan bahawa hubungan individu (fardi) secara langsung, itulah yang banyak membawa kejayaan dalam menarik perhatian orang kepada Islam, dan menambah kegiatan bergerak di kalangan kaum Muslimin itu sendiri. Untuk mengadakan hubungan dalam bentuk fardi itu perlu diingat hal-hal yang berikut:

1. Pengertian hubungan individu secara langsung    

Hubungan yang dimaksudkan di sini ialah bahawa tiap-tiap individu dan angkatan Da’ie yang telah bergabung dalam suatu jamaah masing-masing berusaha untuk mendapati teman baru. Mula-mula mereka mesti berusaha menarik orang luar kepada (memahami) fikrah Islamiyyah kemudian untuk turut menikmati ajaran-ajaran itu, dan akhir sekali membawa mereka ikut serta dalam Harakah Islamiyyah.

Individu! Setiap individu mestilah hidup secara wajar, dalam suatu masyarakat yang menghubungkan dia dengan anggota masyarakat yang lain, dengan pertalian yang bermacam-macam.

Pertalian itu mungkin kerana hubungan kekeluargaan atau hubungan persahabatan, mungkin hanya teman yang pernah bertemu di jalan, atau secara kebetulan bersama-sama mengurus suatu keperluan bersama… dan sebagainya….!

Di sinilah Da’ie memanfaatkan segala macam hubungan dan suasana sebagai satu kesempatan untuk menyebarkan FIKRAH-FIKRAHNYA ke tengah-tengah gelanggang dan berusaha meyakinkan orang lain terhadap kebenaran buah FIKRAHNYA itu. Dan setelah adanya hubungan yang secara kebetulan itu, maka Da’ie harus berusaha mengalihkan hubungan itu menjadi suatu usaha yang diarahkan kepada penghayatan ajaran-ajaran Islam. Para Da’ie harus berusaha membukakan pintu Islam seluas-luasnya di hadapan teman barunya itu. Dan untuk itu, tentu saja para Da’ie harus berusaha pula, agar cara hidupnya, dan dari segala sudut sehingga ia merupakan gambar yang hidup, yang dapat menunjukkan contoh penghayatan ajaran-ajaran Islam, di mana saja ada kesempatan.

Para Da’ie perlu mengingat, bahawa sebenamya, setiap individu itu hidup dan meninggalkan kesan sebagai jasanya sendiri. Jasanya itulah yang menunjukkan bagaimana nilai wujudnya. Sedang wujud yang sia-sia tanpa jasa itu, adalah wujud yang sama tarafnya dengan makhluk lain, termasuk haiwan-haiwan dan benda-benda mati. Oleh itu nilai seorang Muslim itu tidaklah terletak pada wujudnya saja, tetapi terletak pada jasa yang pernah ditinggalkannya kepada alam raya ini, berupa karya dan jasa. Maka sewajarnyalah para pendokong risalah Islam yang kini membawa tugas keRasulan itu hidup untuk tugasnya dan demi tugasnya itu, dan bahawa tugasnya itulah lingkaran tempat beredar segala pemikiran dan kegiatannya. Dan dengan demikian dapatlah ikrarnya yang diajarkan dalam Ayat yang mulia:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (162( لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت

“Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ‘ibadahku, serta hidupku dan matiku, bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku…….

(Surah Al-An’am: Ayat 162, 163)

2. Hubungan individu merupakan tugas keagamaan:

Al-Akh Muslim perlu mengingati bahawa kepentingan berda’wah, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh ummat manusia, itu hukumnya wajib, menurut agama. Berusaha melenyapkan kemungkaran dan meratakan kemakmuran adalah tugas dari tiap-tiap individu. Tugas ini tidaklah gugur kerana seseorang menjadi anggota dan suatu harakah dan turut aktif dalam segala kegiatannya. Kewajiban ber’amal menurut Islam dibebankan kepada setiap Muslim, baik di daerahnya ada jama’ah ataupun tidak. Jadi, membentuk jama’ah dalam Islam, maksudnya ialah untuk mengatur kegiatan-kegiatan individu, supaya dapat disusun menjadi suatu gerakan. Kemudian, gerakan itu dapat diarahkan sesuai dengan kemajuan zaman dan dapat disalurkan sehingga menjadi suatu tenaga raksasa yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Dan sudah jelas, bahawa persoalan-persoalan yang besar itu tidak dapat diselesaikan oleh individu-individu yang terpisah-pisah, walau bagaimanapun banyak jumlahnya…!

Sebenarnya kalau kita meneliti Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadith-hadith Rasulullah, maka akan nampak jelas, bahawa perintah berda’wah itu ditujukan kepada individu, kepada tiap-tiap orang. Sebagai contoh Allah menyatakan:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين

 “Dan tidak ada orang yang lebih baik kata-katanya dair seorang yang berda’wah mengajak ummat kepada agama Allah, dan ber’amal salih, dan berkata: Sesungguhnya saya termasuk golongan kaum Muslimin.”

(Surah Fusilat: Ayat 33)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ

“Oleh sebab itu berda’wahlah dan beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti kemahuan mereka…”

(Surah Al-Syura: Ayat 15)

 “Ajaklah ummat manusia ke jalan Tuhan-mu dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat yang baik…”
(Surah Al-Nahl: Ayat 125)

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيم

“Dan ajaklah ummat ke jalan Tuhan-mu; sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus.”
(Surah Al-Hajj: Ayat 67)

“Barangsiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; kalau tidak sanggup, maka hendaklah ia merubahnya dengan lidahnya; kalau tidak sanggup, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya, dan yang demikian selemah-lemah Iman.”

(H.R. Muslim)

“Semuanya kamu adalah penggembala (pemimpin) dan Semuanya kamu akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang digembalakannya.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Perlu diperhatikan, bahawa kadang-kadang di kalangan para rohaniawan keliru dengan menafsirkan Ayat-ayat dan Hadith-hadith ini! Mereka mengira, bahawa tugas Da’wah itu hukumnya fardu kifayah dan dibebankan hanya kepada para spesialis, iaitu mereka yang memiliki keahlian, bakat dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas itu. Untuk menjadi Da’i, seseorang itu harus mempelajari AL-Qur’an secara mendalam, diikuti dengan Tafsir dan ‘Ulumul Qur’annya dan juga harus mempelajari Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam serta Musthalahnya, serta ilmu Pengetahuan Agama Islam serta Fiqih dan Ushul Fiqihnya, ditambah dengan ilmu Pengetahuan Umum yang mencakup ilmu-ilmu Sosial, Politik dan Ekonomi, dilengkapi dengan ilmu Da’wah dan publisiti…! Bagi mempelajari ilmu-ilmu yang sebanyak itu hanyalah dapat dijangkau oleh sebahagian kecil dari kaum Muslimin yang beruntung mendapat kemampuan dan kesempatan untuk belajar sedemikian luas…!

Dalam hal ini penulis, berpendapat, bahawa sebenarnya persoalannya jauh lebih sederhana dari itu! Golongan ruhaniyyah, kalau sudah mengerti betul-betul tentang sesuatu ajaran Islam, sudah dapat mengamalkannya dan pandai pula menyampaikannya dengan jelas dan sederhana, maka sudah cukuplah itu sebagai perbekalannya untuk mulai menginjakkan kakinya, terjun ke bidang da’wah. Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam sudah berpesan:

 “Kamu sekalian, sampaikanlah daripadaku, walaupun hanya
satu Ayat saja.”
(Hadith riwayat Imam Bukhari)

            Jadi, dalam suasana seperti itu, Dai harus memulakan kerjanya dengan hati-hati. Ia melaksanakan tugasnya sambil mengingat hal-hal yang berikut:

a. Insaf tentang kadar pengetahuannya dalam memahami ajaran-ajaran Islam, dan berusaha untuk selalu ber’amal sesuai dengan taraf pengetahuannya itu.

b. Mengamalkan secara berterusan ajaran-ajaran yang telah diketahuinya itu, mengamalkan ilmunya walaupun sedikit, dalam segala tingkah laku dan tindak-tanduknya.

c. Berusaha secara berterusan untuk menambah pengetahuannya tentang Islam, dan berusaha untuk mengikuti kemajuan zaman yang baik, bersikap terbuka mempunyai daya fikir dan membina.

Jadi, yang penting ialah supaya setiap individu dan kaum Muslimin menjadikan dirinya sebagai seorang Da’i. Sudah itu ia mestilah memulakan tugas sebagai da’i. Sebagai seorang da’i ia hendaknya ingat bahawa pekerjaan awal da’wahnya akan mengharungi banyak suka dan duka sama seperti memulakan satu kerja yang baru. Kadang-kadang menghadapi halangan malahan ada kalanya mengalami kegagalan, sama seperti memulakan sesuatu usaha baru yang lain. Namun demikian setelah para pendokong dan perintis melalui titik “memulai” itu, maka jalan yang terbuka lebar mulai nampak, terbentang di hadapannya. Halangan-halangan yang memagarinya satu demi satu akan tersingkir ke pinggir, hari demi hari akan berguguran seperti daun yang telah tua…! Dan akhirnya sang perintis akan mulai menanjak, setapak demi setapak. Ajaran-ajaran Islam akan dapat diratakan di bumi ini sedikit demi sedikit, hari demi hari… Insya’ Allah…!

3. Halangan-Halangan

Bencana “menyendiri, dengan fikiran yang beku dan tidak berkembang” itu sering menimpa para Da’i. Nampaknya sebabnya hanya satu, iaitu: “takut kepada sesama manusia, takut menghadapi masyarakat”!

Mungkin para Da’i kurang percaya pada dirinya sendiri; jadi, sebelum berda’wah, perlulah ia meningkatkan kepercayaan ini!

Atau mungkin takut kalau-kalau sumber rezekinya terancam, sehingga Da’i selalu menenggang rasa kalau berbicara! Jika hal ini yang terjadi, maka para Da’i ertinya bersifat “pengecut”. Maka seharusnya ia merawat jiwanya sendiri lebih dahulu, sebelum berusaha menghadapi orang lain. Atau mungkin para Da’i tersebut memillki perusahaan yang rasanya perlu difikirkan, walaupun kepentingannya berhadapan dengan kepentingan Islam!

Perasaan takut menghadapi manusia dan sebagainya, itu, tidaklah sewajarya menjadi sifat orang yang beriman; kerana Iman itu sendiri menyebabkan orangnya bersifat pemberani. Ia berani menegakkan kebenaran, dan berani membelanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam Firman Allah

Subhanahu Wata‘ala.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  (173)

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم

“Orang-orang yang (beriman) apabila orang mengatakan kepada mereka; “Hati-hatilah kamu, sesungguhnya orang banyak sudah berkumpul untuk menyerang kamu. Takutlah kamu kepada mereka!” (Mendengar ancaman yang seperti itu) orang-orang yang beriman itu akan bertambah kuat Imannya, dan mereka akan berkata: “Cukuplah Allah tempat kami menyerahkan diri. Dialah tempat berserah yang sebaik-baiknya. Maka mereka kembali dengan ni’mat dan kurnia yang besar dari Allah, mereka tidak terkena bencana apa-apa
(Surah Ali-’Imran: Ayat 173-174)

Dan pengertian inilah yang tersirat dalam Hadith Rasulullah Sallahuahu ‘alaihi Wasallam:

 “Saya diperintahkan supaya mengatakan yang benar, walaupun pahit.”

Dan dalam Hadith yang lain beliau bersabda:

“Saya diperintahkan supaya mengataan yang benar, dan supaya saya tidak takut kepada celaan orang dalam menegakkan agama Allah.”

Tindakan lari, menyendiri dan menghindar, menjauhkan diri dan pertempuran, adalah sifat orang-orang yang ragu-ragu, yang maju-mundur, kerana lupa terhadap Firman Allah Subhana Wata‘ala:

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون

“Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hendaklah hanya kepada-Nya orang-orang yang beriman menyerahkan diri.”                                                                     (Surah Al-Taubah: Ayat 51)

Mungkin mereka itu menyangka bahawa mereka akan dapat berlindung ke dalani bentengnya, agar tidak terkena ketentuan Takdir ilahi. Mungkin mereka lupa terhadap Firman Allah Subhanahu Wata ‘ala

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh….”
(Surah Al-Nisa’: Ayat 78)

Kepada mereka itu dan rakan-rakanya Allah Subhanahu Wata‘ala berfirman:

الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِين

“Mereka itulah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya sedang mereka tidak turut pergi berperang: “Sekiranya mereka mengikuti kami, tentulah mereka tidak terbunuh.” Katakanlah: “Kamu sekalian tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.”
(Surah Ali ‘Imran: Ayat 168)

Dan dalam Ayat lain, Allah Subhanahu Wata ‘ala berfirman:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون
“Katakanlah: Sesungguhnya, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sebenarnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Yang mengetahui apa-apa yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepada kamu, apa-apa yang dahulu selalu kamu kerjakan.”
(Surah Al-Jum’ah: Ayat 8)

Di samping itu, ada pula yang segan ber’amal untuk Islam, kerana merasa khuatir terhadap kesejahteraan mereka, serta rezeki dan sumber penghasilannya. Mereka memperhitungkan hal itu dengan teliti. Dan mereka ini hanyalah mungkin untuk menjadi hamba dan bumi dan segala kesenangannya yang murahan. Memang orang-orang yang seperti ini seharusnya berhati-hati terhadap segala apa yang memperlambat keberangkatan mereka dan menghalang gerakannya itu!

Wahai para Da’i, memang kita ditugaskan supaya bekerja dan berusaha, dan jangan melupakan bahagiannya di dunia ini. Dalam Al-Qur’an diperintahkan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك

 “Dan carilah dalam apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, kesenangan hidup di kampung Akhirat; dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu….”
(Surah Al-Qasas: Ayat 77)

Para Da’i seharusnya menempatkan Ayat ini dalam saku bajunya, dan tidak disimpannya dalam hatinya. Dan supaya Ia memanfa’atkan Ayat ini untuk perkerjaan yang baik, dan bukanlah supaya ia dipekerjakan oleh perintah ini kepada yang tidak baik. Da’i mengarahkan perhatiannya kepada Ayat ini, tetapi bukan dengan cara membelakangkan perintah-perintah yang lain-lain, terutama perintah Jihad, perintah berjuang untuk menegakkan agama Allah….!

4. Kebaikan hubungan fardiyyah (individu):

Hubungan fardi (individu) secara langsung, itu banyak kebaikannya, sukar untuk menghitungnya satu per satu. Cukuplah kita utarakan di sini, bahawa hubungan individu itu memberi kesempatan kepada rakan-rakan Da’i untuk mengenal dari dekat, unsur-unsur yang akan ditariknya dengan Da’wahnya, dan dapat pula ia menyampaikan ajaran Islam itu secara berdekatan. Da’i juga dapat menyelami keadaan mereka dan kesulitan yang mereka hadapi. Jadi, untuk selanjutnya mudahlah Da’i menetapkan langkah dan pengarahan serta penanggulangan kesulitan mad’unya. Sedang hubungan secara jama’ah, itu tidak dapat menjangkau hasil-hasil ‘amali (praktikal) yang langsung menemukan penyakit dan merencanakan ubatnya.

Termasuk juga kebaikan hubungan secara fardi itu, ialah Da’i dapat menempatkan rakan-rakanya tanpa kecuali di hadapan tanggung-jawab dan kewajipan mereka. Dengan demikian, maka usaha Da’wah itu tidak lagi terbatas di kalangan segelintir orang-orang yang bertugas di lapangan itu yang berkepentingan untuk mengarahkan dan menuntun. Sesungguhnya diwajibkan kepada setiap al-akh untuk mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan hasil dalam bahagiannya, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh kemungkinan, kesanggupan dan kemampuannya….!

Oleh sebab itu, sewajibnya ia menempatkan jama’ahnya sebagai suatu medan atau arena tempat ia bekerja. Semuanya bekerja di dalamnya dan semuanya berperanan sehingga tidak ada kesempatan untuk menganggur dan bermalas-malasan……

Di antara kebaikan hubungan secara fardiyyah juga ialah bahawa cara bekerja ini menghindarkan anggota-anggotanya dari terlalu banyak bergerak di luar keperluan yang kadang-kadang didorong oleh suasana politik. Demikian juga cara ini menolong Da’i untuk menghadapi persoalan yang dihadapkan kepadanya dengan cara berdiskusi tentang masalah itu dengan menguraikannya secara panjang lebar dan terperinci. Hal ini tidak dapat dijangkau dengan hubungan jama’i, seperti dalam pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan atau ceramah-ceramah.

Dengan demikian jelaslah bahawa hubungan individu itu adalah cara yang produktif dan berhasil, dapat mengemukakan hasilnya tanpa ramai dan sibuk. Dan dengan gerakan itu Da’i dapat sampai ke maksud yang dituju dengan usaha yang semudah-mudahnya, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
Akhirnya perlu diingat, bahawa rakan-rakan para Da’i perlu menempatkan di hadapan kedua mata mereka, dan supaya selalu mengiang-ngiang di telinga mereka, sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam:

“Sesungguhnya, Allah menunjuki dengan berkat usahamu, satu orang, itu lebih baik bagimu daripada dunia ini dan segala isinya.”
(H.R. Thabrani).

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA KEJAYAAN:

Para Da’i perlu menyediakan tanah yang subur dan boleh mendatangkan hasil sebagai menabur bibit Da’wahnya. Seharusnya Ia sanggup menjelajah dan mengarahkan jalan fikiran masyarakat yang dihadapinya. Ia harus sanggup mengarahkan da’wahnya di hadapan segala macam lapisan masyarakat dan di segala penjuru. Untuk itu Da’i perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya:

1. Gaya bahasa yang baik

Bahasa yang baik itu merupakan faktor utama yang akan menjimatkan waktu dan tenaga Da’i. Dengan gaya bahasa yang baik, Da’i dapat sampai kepada ajuannya dengan mudah. Dalam segala kesempatannya untuk berda’wah, Da’i tetap memerlukan bahasa yang baik itu, baik untuk menulis, ataupun untuk berkhutbah, apalagi untuk bercakap-cakap atau mengadakan tanya-jawab. Bahasa yang baik, sama perlunya untuk Da’wah di peringkat tempatan, nasional atau internasional, baik di bidang politik, ataupun di bidang pendidikan dan kemahasiswaan!

Untuk dapat mengetengahkan bahasa yang baik, Da’i harus mengenal betul-betul taraf kecerdasan masyarakat yang menjadi sasarannya ini merupakan faktor utama, perbekalan Da’i dalam melaksanakan tugasnya. Da’i harus mempelajari permasalahan serta kemahuan dan jalan fikiran mad’unya. Sama seperti Doktor, menyelidiki sumber-sumber penyakit serta perkembangan dan tahap-tahap peningkatannya. Kemudian, Doktor merumuskan punca-punca yang menyebabkan timbulnya penyakit itu, berdasarkan pengetahuannya yang pasti tentang ciri-ciri sesuatu penyakit dan cara-cara penyembuhannya!.

Da’i yang berpengalaman, sama seperti Doktor yang berjaya. Ia mengetahui dari mana ia harus mulai dan bagaimana cara memulainya. Dan semestinya ia tidak memulai tugasnya sebelum lengkap berada di tangannya alat-alat yang memungkinkan pemeriksaan serta perumusan penyakit dan penentuan ubat. Dan dengan demikian, maka rentetan pekerjaannya tidak hanya merupakan percubaan-percubaan yang gagal dan tindakan-tindakan mendadak…!

Masyarakat sekarang ini bergolak, menerima banyak pemikiran dan pengarahan. Kesemuanya menarik perhatian orang dengan propaganda dan daya tariknya yang diutarakan dengan gaya bahasa yang menarik. Propagandis mendekati masyarakat dan pintu masuk, sehingga mereka benar-benar mendengarkan dan memperhatikan propagandanya itu, mendatangi mereka dan sudut di mana mereka merasa dan menyedani Propagandis menyapu luka mereka dan memicit anggota mereka yang sakit dan menunjukkan jalan keluar bagi kesulitan yang mereka hadapi…!

Di pihak lain para Da’i seharusnya tidak lebih sedikit pemerliharaan dan penelitiannya tentang gaya bahasa yang dipakainya. Jangan sampai para Da’i berbicara dengan para pekerja yang setiap harinya letih bekerja, dengan mengemukakan “Bahasa yang kaku.” Jangan sampai mereka mengadakan soaljawab dengan sasaran yang menyanggah da’wahnya itu dengan mengemukakan hujjah yang beremosi. Mereka harus mempersiapkan untuk tiap-tiap jenis sasarannya suatu gaya bahasa yang sesuai dengan mereka. Dan untuk itu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam berpesan:

“Berbicaralah kamu dengan manusia menurut taraf kecerdasan mereka.”

Agama Islam sekarang ini memerlukan para Da’i yang mampu mengetengahkan ajaran-ajaran Islam dengan bahasa yang menarik; mendekatkan dan bukan menjauhkan orang; memberi penjelasan dan bukan membingungkan; berbuat baik dan bukan berbuat tidak baik. Dan berapa banyak Da’i yang memburukkan agama Islam kerana Da’wahnya yang tidak baik. Mereka merosakkan Islam, pada hal mereka merasa berbuat baik kepada Islam.

Dengan demikian nyatalah bahawa tugas para Da’i itu penting dan tanggung-jawab mereka besar. Oleh sebab itu seharusnyalah dilengkapi unsur-unsur kenyataan yang positif dan seimbang dalam gaya bahasa para Da’i.

2. Antara keras dan lemah-lembut

Jiwa manusia mempunyai tabi’at sayang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sebaliknya tindakan yang keras dan kasar menyebabkan jiwa manusia kadang-kadang terdorong untuk takabbur bertahan dalam kesalahannya dan menghindari orang yang menegurnya, akhimya ia menonjolkan kebanggaannya dalam mengerjakan dosa itu. Sedang lemah lembut yang kita kemukakan di atas, bukanlah maksudnya menutupi kesalahan, ria’ dan munaflq. Lemah-lembut maksudnya mengemukakan nasihat demi kesejahteraan orang yang diseru menganjurkan kebaikan dan jasa dengan gaya bahasa yang memberi dan menimbulkan kesan, dapat membuka pintu hati dan melapangkan dada. Terutama kalau Da’wah itu ditujukan kepada Kaum Muslimin sendiri, tidaklah wajar Da’i secara kasar membentak-bentak mereka dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras, terhadap sesuatu kesalahan yang mereka perbuat…!

Marilah kita renungkan tuntunan Al-Qur’an dan suruhan Ilahi, yang ditujukan kepada “Musa dan Harun.” Allah Subhanahu Wa Ta’ala menasihati mereka berdua, supaya mereka memulai pembicaraannya dengan lemah-lembut dan baik pada waktu mereka ditugaskan menghadap Fir’aun yang begitu sombong. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun; sesunguhnya ia sombong, melewati batas. Kamu berdua berbicaralah dengan dia, dengan kata-kata yang lemah-lembut, agar dia sedar dan takut kepadaAllah…”

(Surah Taha: Ayat 43,44)

Malahan lebih dari itu, banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur’an dan tuntunan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam, dalam mempraktikkan sikap lemah lembut dan menghindari sikap keras dan kata-kata yang kasar. Kesemuanya itu menguatkan keyakinan, bagaimana besarnya pengaruh sikap lemah-lembut ini dan bagaimana nilainya dalam pengarahan Dakwah.

Pada akhir Surah Al-Nahi, Allah Subhanahu Wata’ala berfirman, memerintahkan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam agar baginda berda’wah dengan menggunakan kebijaksanaan dan memberi nasihat ataupun berdebat dengan baik. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, dan dengan nasihat yang baik; dan berdebatlah dengan mereka, dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui, siapa yang sesat dan jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui, siapa yang mengikuti petunjuk”
(Surah An-Nahl: ayat 125)

Ibnu Katsir menafsirkan Ayat ini dengan katanya: ‘Maksudnya, siapa yang perlu mengadakan perbincangan dan perdebatan, maka hendaklah ia lakukannya dengan cara yang baik, lemah lembut dan mengucapkan kata-kata yang halus. Dalam Surah Ali ‘Imran, Al-Qur’an menunjukkan manfa’at dari sikap lemah lembut itu, dalam usaha untuk menarik minat masyarakat yang diserunya Allah Subhanahu Wata ‘ala berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

“Maka sesungguhnya hanya dengan rahmat Allah, engkau dapat bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalau sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras tentulah mereka akan lari dari sekelilingmu….”
(Surah Ali ‘Imran: ayat 159)

Sehubungan dengan tafsir ayat ini, ‘Abdullah Ibn ‘Umar berkata: “Sesungguhnya saya melihat sifat Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ini dalam Kitab-kitab terdahulu. Di sana termaktub: “Dia bukanlah orang yang kasar kata-katanya dan juga tidak keras hatinya dan tidak mau ribut di pasar-pasar. Dan Ia tidak mahu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi
ia suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang.”

Dalam riwayat hidup Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam kita dapati contoh-contoh peristiwa yang merupakan cara yang jelas, bagaimana Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam melaksanakan da’wah dengan lemah lembut. Abu Umamah menceritakan: Pada suatu hari, ada seorang anak muda datang mengadap Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam sambil berkata:

“Wahai Rasulullah, apakah Rasulullah mengizinkan saya berzina?”

Mendengar pertanyaannya itu, orang ramai lalu marah kepadanya. Tetapi, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

“Kamu sekalian, dekatkanlah dia!  Marilah, dekatlah engkau ke mari!’’

Anak muda itu mendekat, sehingga ia duduk di hadapan dengan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bertanya kepadanya:

Apakah engkau suka, kalau orang berzina dengan ibumu…”

Anak muda itu menjawab:

“Tidak semoga Allah menjadikan aku penebus Rasulullah.”

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bertanya lagi:

“Demikian juga orang lain tidak senang kalau orang berzina dengan ibumu. Lalu, apa engkau suka, kalau orang berzina dengan anak perempuan mu?”

Anak muda itu menjawab:

 “Tidak semoga Allah menjadikan aku penebus Rasulullah.”

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda lagi:

“Demikian juga, orang lain tidak suka kalau orang berzina anak perempuannya. Lalu, apakah engkau suka, kalau orang berzina dengan saudara perempuanmu?”

Selanjutnya, Ibnu ‘Auf menjelaskan, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam menyebutkan lagi satu per satu, saudara perempuan dari Ayah, saudara perempuan dari ibu… sedang anak muda itu menjawab tiap-tiap pertanyaan Rasulullah dengan:

“Tidak! Semoga Allah menjadikan aku penebus Rasulullah.”

Akhirnya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam meletakkan tangan baginda ke dada anak muda itu, dan baginda berdoa:

“Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan ampunilah dosanya, dan peliharalah kehormatannya.”

Semenjak peristiwa itu tidak ada sesuatu yang dibenci oleh anak muda itu selain dan zina. (Hadith Riwayat Ahmad).

Gaya bahasa dalam berda’wah itu seharusnya selalu meningkat dan diperbaharui, sesuai dengan suasana, dan dalam batas-batas yang diizinkan dalam Islam. Mudahnya ajaran Islam itu mengharuskan Da’i supaya ber’amal sesuai dengan tuntutan zaman, dan dengan bermacam-macam pendekatan yang diperbolehkan. Da’i harus memanfa’atkan segala macam cara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, sebagai suatu peraturan hidup (NIZAMU’L-HAYAT), pedoman yang sebaik-baiknya dalam menempuh kehidupan ini. Da’i harus menyampaikannya dengan cara yang paling bijaksana, dan mencari cara dengan pengertian yang mudah inilah yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam:

Kebijaksanaan itu adalah sesuatu benda yang hilang dari seorang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka dialah orang yang paling berhak untuk memungutnya.”

Dan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda pula:

“Kamu sekalian, ambillah hikmah itu, dari mana-mana bekas yang mengeluarkannya.”

3. Mahu ke mana kita?

Da’i harus menyampaikan Da’wahnya dengan bahasa yang baik. Untuk itu, dia perlu memiliki bekal yang cukup. Bekal yang paling utama ialah pengertian yang jelas tentang tujuan Da’wah yang akan dicapainya. Sebelum memulakan tugasnya, Da’i harus menetapkan gambaran dan rumusan yang jelas tentang maksud dan tujuan Da’wahnya. Pengertian itu akan membantu dan menentukan bagaimana gaya bahasa yang sesuai untuk mad’unya itu dan kaedah yang mana yang akan dikemukakannya dan bagaimana caranya.

Di pihak lain, pengetahuan Da’i terhadap tujuan Da’wahnya tentu saja akan menjimatkan waktu dan tenaganya. Ia dapat menetapkan titik tolak dalam persediaannya untuk berda’wah. Ia memulakan tugasnya di atas landasan pengertian yang jelas. Jadi, ia tidak melangkah dengan meraba-raba dan juga tidak memasuki rumah tanpa melalui pintunya. Ia tidak memulai tugasnya tanpa memperhitungkan akibat dan hasil yang akan diraihnya.

Sikap yang demikian itulah yang dimaksudkan dalam tuntunan Illahi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70)  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

 “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang tepat; nescaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalan mu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

(Surah al-Ahzab: Ayat 70-71)

Memang benar berda’wah itu mudah dan sukar. Mudah, jika batas-batas dan jarak yang akan ditempuh sudah diketahui oleh Da’i dengan jelas. Selanjutnya ia akan tetap berjalan di atas landasannya dan akan tetap mengingati dasar dan peraturannya. Tetapi da’wah itu sukar, jika Da’i bingung memilih jalan yang akan ditempuhnya dan kebetulan pula Taufiq ilahi tidak bersamanya. Memang benar kata Sya’ir:

“Jika seorang pemuda tidak mendapat pertolongan Allah…, maka musuhnya yang paling kejam… Tidak lain ialah buah fikirannya sendiri…”

Justeru itu Da’i harus menginsafi, apakah yang menjadi tujuannya dalam setiap langkah yang ditempuhinya dalam berda’wah…, baik di waktu ia berkhutbah ataupun menulis, jika ia mengadakan soal jawab atau wawancara, dalam suasana ia berteman atau bermusuh, di sa’at ia memuji atau mencela…!

Benarlah apa yang dikatakan oleh Hasan Basri:

“Orang yang bekerja tanpa (ilmu) sama seperti orang yang berjalan meraba-raba di luar jalan raya yang terbentang. Dan orang yang bekerja tanpa tujuan, lebih banyak merosak daripada membangun.”

Dan kata Hukama’:

“Barangsiapa menempuh sesuatu jalan tanpa petunjuk, maka ia akan sesat. Dan barangsiapa berpegang pada sesuatu yang bukan pokok, tentu ia akan kecewa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *