Pembinaan Masyarakat Islam dan Ciri-Cirinya

Sesungguhnya dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian dakwah dan seruan ke jalan Islam yang telah berjalan lama dan jauh di bawah pimpinan para Rasul dan utusan-utusan Allah yang mulia dan dakwah ini di sepanjang sejarah wujud manusia adalah mempunyai sasaran dan matlamat yang satu sahaja, iaitu memandu manusia supaya mengenal Tuhan mereka yang Maha Esa dan Yang Maha Benar, supaya mereka menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sahaja serta melempar jauh dari sebarang tuhan dari sesama jenis makhluk. Pada keseluruhannya umat manusia itu, kecuali beberapa gelintir dan untuk sementara sahaja, tidak ingkar dan dasar ketuhanan dan tidak menafikan wujudnya Tuhan; tetapi mereka sama ada tersalah pilih di dalam peringkat mengenal hakikat Tuhan yang sebenar, atau pun mereka sekutukan Tuhan yang sebenar itu dengan tuhan-tuhan yang lain pula, sama ada di dalam bentuk ibadat dan akidah kepercayaan, atau pun di dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan di bidang pemerintahan dan kekuasaan, dan kedua-dua bentuk itu adalah SYIRIK yang boleh menyebabkan manusia itu terkeluar dari agama Allah, yang memang mereka kenalNya melalui setiap Rasul masing-masing, kemudian mereka mengingkariNya setelah berlalu beberapa ketika, lantas mereka kembali semula ke alam jahiliyah, terus mensyirikkan Allah pula, sama ada di dalam bentuk akidah kepercayaan dan ibadat, atau di dalam bentuk kepatuhan di bidang pemerintahan, atau pun di dalam kedua-dua bentuk itu sekaligus.

Inilah dia tabiat dan resam dakwah ke jalan Allah di sepanjang sejarah umat manusia. Ia mempunyai matlamat dan sasaran yang satu sahaja, iaitu “MENYERAH” di dalam pengertian penyerahan diri sepenuhnya, penyerahan diri dan kepatuhan para hamba kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, menarik umat manusia itu keluar daripada keatiaan mengabdikan diri kepada sesama hamba Allah, kepada suasana menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT, membawa mereka keluar dari sikap patuh dan tunduk kepada sesama hamba Allah di dalam urusan peraturan hidup dan pemerintahan, nilai-nilai dan kebudayaan, untuk bersikap patuh dan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan dan peraturan Allah sahaja di dalam semua urusan hidup. Untuk inilah Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW seperti ia datang melalui para Rasul sebelum beliau. Ia datang untuk membawa umat manusia patuh kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah seperti mana seluruh alam ini berjalan mengikut landasan peraturan Allah. Oleh sebab manusia itu adalah sebahagian daripada alam ini maka manusia juga pun mesti patuh kepada peraturan Ilahi. dengan demikian maka Kekuasaan yang mengatur urusan hidup dan dunia ini seluruhnya.

Oleh itu manusia tidaklah boleh mengecualikan dirinya daripada peratur­an dan undang-undang Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada peraturan dan undang-undang yang lain dari peraturan dan undang-undang Allah yang mengatur perjalanan alam dan dunia ini seluruhnya, yang juga mengatur wujud manusia itu sendiri tanpa kehendak dan kemahuannya, sebab mereka (manusia) itu diperintah dengan undang-undang fitrah semula jadi yang dicipta Allah di dalam hidup dan pertumbuhan mereka, sihat dan sakit mereka, juga hidup dan mati mereka, seperti mana mereka diperintah berdasarkan undang-undang fitrah semula jadi di dalam perkumpulan mereka dan di dalam akibat yang mereka terima hasil dari amal perbuatan mereka. Mereka tidak berhak mengubah sunnah dan peraturan Allah di dalam urusan itu, seperti mana mereka tidak mampu meminda sunnah Allah mengenai peraturan alam yang mengatur perjalanan dan perkembangan alam itu sendiri. Oleh kerana itu mereka hendaklah kembali kepada Islam dengan rela hati di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan urusan kehidupan mereka, dan mereka hendaklah menjadikan syariat Allah SWT itulah yang memerintah dan berkuasa di dalam seluruh urusan hidup mereka supaya selaraslah tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang fitrah semula jadi.

Tetapi jahiliyah yang tegak berdasarkan pengabdian manusia atas sesama manusia, dan juga berdasarkan penyelewengan dari hukum kejadian alam serta berdasarkan percanggahan di antara program bikinan manusia dengan program Allah dan program fitrah itulah sebenarnya bentuk jahiliyah yang telah dihadapi oleh setiap orang Rasul yang menjalankan dakwah ke jalan penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, dan itulah dia bentuk jahiliyah yang telah dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya jahiliyah itu tidak menjelma di dalam bentuk “teori” semata-mata dan malah kadang-kadang tiada “teori” langsung baginya. Ia menjelma dalam bentuk organisasi, di dalam bentuk masyarakat dan perkumpulan yang tunduk kepada kemahuan dan arahan masyarakat itu, tunduk kepada kehendak konsep, nilai-nilai dan fahaman, perasaan dan kebiasaannya ia merupakan masyarakat yang terikat begitu kuat, sebati, tersusun, setia, rapi, padu dan tak mungkin direnggangkan. Inilah yang menyebabkan masyarakat itu bergerak, secara sedar atau tak sedar, untuk mengekalkan wujudnya dan mempertahankan hayatnya, menentang dan menghancurkan semua unsur yang membahayakan wujud dan hidupnya dalam bentuk ancaman apa jua pun.

Oleh kerana jahiliyah itu tidak berupa “teori” sahaja tapi juga berupa organisasi seperti yang dibentangkan tadi maka tentulah usaha menghapuskan jahiliyah itu dan membawa manusia ke jalan Allah sekali lagi mestilah tidak terbatas dalam soal “teori” sahaja, kerana cara yang demikian tidak akan mampan menghadapi jahiliyah yang telah berakar itu dan telah lama bertapak di dalam masyarakat, usahkan hendak mengatasi dan menghapuskannya. Usaha-usaha hendaklah dilipatgandakan bagi menghapuskan jahiliyah itu seperti dilipatgandakan usaha menghapuskan sesuatu pengaruh lain yang buruk dan merosakkan masyarakat, dengan segala kelengkapan dan syarat penyusunan yang rapi supaya dapat benar-benar dihancurkan jahiliyah yang telah bertapak lama di dalam masyarakatitu.

Dasar teoritis yang menjadi asas Islam, di sepanjang sejarah umat manusia, ialah dasar “TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH” (LA ILAAHA ILLALLAH) dengan pengertian mengesakan Allah SWT dengan sifat-Nya sebagai TUHAN, sebagai Penguasa, sebagai Pendidik, sebagai Pemerintah Yang Gagah Perkasa yang mempunyai kuasa mutlak di dalam pemerintahan, Penegasan bentuk iktikad di dalam hati, di dalam gerak-geri, di dalam bentuk ibadat dan juga di dalam bentuk melaksanakan syariat-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan “TIADA TUHAN MELAI NKAN ALLAH” itu tidak akan ada di dalam kenyataan dan tidak boleh dianggap sebagai “wujud” dalam segi hukumnya melainkan dalam bentuknya yang sempurna seperti ini yang dapat memberikan kepadanya suatu WUJUD yang sungguh-sungguh, yang boleh dianggap seseorang yang mengucapkan syahadat TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH itu seorang Muslim atau bukan Muslim.

Erti penjelmaan yang sebenar dasar ini dalam segi teori ialah bahawa seluruh hidup manusia itu diserahkan dan dirujukkan kepada Allah SWT semata-mata. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu urusan pun mengenai hidup ini dari sisi diri mereka sendiri, bahkan mereka hendaklah menyerah dan mengembalikannya kepada hukum Allah untuk mereka ikuti dan hukum Allah itu hendaklah mereka kenal dan cedok dari sumber yang satu sahaja, sumber yang berhak menyampaikannya kepada mereka, iaitu Rasulullah S.A.W. Ini dapat dipastikan daripada rangkai kata yang kedua dari syahadat, iaitu pengakuan bahawa “Muhammad itu ialah Utusan Allah” (Muhammadur Rasulullah).

Itulah dia dasar teoritis yang dapat dijelmakan oleh Islam. Dasar ini menjadi dasar yang lengkap sempurna bagi kehidupan apabila ia dilaksanakan di seluruh urusan hidup. Setiap orang Muslim menghadapi segala cabang hidup “individu” dan “sosial”, baik di dalam mahupun di luar negara Islam, dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat Islam dan juga dengan masyarakat yang bukan Islam.

Tetapi seperti telah kita katakan tadi, Islam tidak cukup dengan penjelmaan di dalam bentuk “teori” sahaja, yang boleh dianut oleh para penganutnya, iktikad kepercayaan sahaja dan diamalkannya melalui saluran ibadat, sesudah itu mereka pun menjadi individu yang bergerak dan bertindak mengikut tema masyarakat jahiliyah yang sedang berada di sekelilingnya. Wujud dan hidup mereka secara ini, yakni secara beriktikad kepercayaan dan beribadat secara Islam tapi mengikut arus jahiliyah dalam segala segi kehidupan sehari-hari, walau jumlah mereka (orang Islam) itu ramai dan majoriti, tidak mungkin membawa kepada wujudnya Islam secara langsung; kerana peribadi-peribadi Muslim PONDAN yang masuk ke tengah masyarakat jahiliyah akan terpaksa tunduk dan patuh kepada kehendak masyarakat jahiliyah. Mereka akan bergerak dan bertindak sama ada disedari atau tidak, untuk menunaikan kehendak masyarakat jahiliyah itu. Mereka akan ikut mempertahankan hidupnya, mereka juga akan ikut serta menghalang sebarang punca dan sebab yang boleh mengancam hidupnya masyarakat jahiliyah itu, kerana mereka secara otomatis mengikuti jejak anggota masyarakat jahiliyah itu yang ingin mempertahankan hidupnya dan ingin pula mengekalkan keutuhan masyarakat itu, sama ada mereka sedar atau tidak, sama ada mereka suka atau tidak; atau dengan perkataan lain, orang-orang Islam PONDAN itu dari segi amalan dan tindakannya, akan ikut memperkuat wujud dan hidupnya masyarakat jahiliyah itu, seperti mana mereka juga akan menolak segala faktor yang boleh mengancam hidupnya masyarakat jahiliyah itu. Mereka akan tetap merupakan sel-sel yang memberikan tambahan tenaga kepada hidupnya masyarakat jahiliyah itu. Ini adalah bertentangan sekali dengan peranan mereka sebagai orang yang ditugaskan untuk meroboh dan menghancurkan masyarakat jahiliyah itu bagi digantikan dengan masyarakat Islam.

Oleh itu perlulah dasar teori Islam (akidah) ini menjelma di dalam kenyataan hidup masyarakat dari saat-saat permulaan lagi perlulah adanya organisasi yang aktif, organisasi yang sama sekali berlainan dengan organisasi ala jahiliyah, terpisah jauh dari dasar pembentukan masyarakat jahiliyah yang hendak dihapuskan oleh Islam, dan perlu pula pimpinan Rasulullah SAW menjadi teras dan paksi bagi organisasi ini. Begitu juga pimpinan para sahabat serta para pemimpin umat Islam yang bertujuan menarik manusia kepada jalan Allah, kepada bimbingan dan kekuasaan­Nya, kepada peraturan dan pemerintahan-Nya. Setiap orang yang mengucapkan syahadat LA ILAAHA ILLALLAH DAN MUHAMMADUR RASULULLAH mesti mencabut dan menarik setiap kepatuhan dan kesetiaannya kepada organisasi-jahiliyah, iaitu organisasi yang dibentuk oleh dasar dan panduan jahiliyah, dalam bentuk apa sekalipun, sama ada bentuk kuasa agama, yang terdiri daripada lembaga pendeta-pendeta, padri-padri, tukang-tukang tenung dan ahli-ahli nujum serta lain-lain lagi, mahu pun juga di dalam pimpinan politik dan ekonomi serta contoh yang ada pada kaum Quraisy, dan hendaklah dia menumpahkan segenap kepatuhan dan kesetiaan kepada pembentukan masyarakat Islam dan pimpinan Islamiyahnya.

Semua ini mesti dilaksanakan mulai saat pertama setiap Muslim itu menganut Islam, saat dia mula mengucapkan syahadat LA ILAAHA iLLALLAH, DAN MUHAMMADUR RASULULLAH, kerana wujudnya masyarakat Islam itu tidak akan terlaksana melainkan dengan syarat ini, tidak cukup dengan semata-mata wujud kepercayaan di dalam hati para individu yang walaupun ramai jumlahnya, tapi tidak membulatkan kepatuhan dan kesetiaan mereka kepada dasar organisasi mereka yang mempunyai wujud dan bentuk hidupnya sendiri, yang memerlukan anggota-anggota berusaha bersungguh-sungguh bagi menegakkan wujud­nya, untuk melebarkan pengaruh dan kekuasaannya, untuk mempertahan hidupnya dari sebarang gangguan dan ancaman. Mereka bekerja bersama-sama atau bersendirian di bawah suatu komando yang bebas dari sebarang pengaruh jahiliyah, teratur rapi dan tersusun indah, di bawah arahan yang tegas ke arah pelaksanaan tujuannya, menentang sebarang cabaran yang boleh melemahkannya, dan membenteras pertumbuhan segala yang membawa wujudnya bentuk jahiliyah.

Demikianlah Islam itu tumbuh demikian ia hidup subur dan menjelma di dalam bentuk teori yang lengkap, yang menjadi tapak bagi sebuah organisasi yang aktif, terpisah jauh dari pengaruh jahiliyah dan sanggup bersemuka dengan masyarakat jahiliyah. Islam tidak pernah sama sekali wujud dalam bentuk teori kosong yang tidak berpijak di dalam kenyataan dan realiti. Begitulah caranya Islam boleh ditimbulkan semula dan sama sekali Islam tak akan timbul di zaman dan di tempat mana pun tanpa pengertian yang sebenarnya terhadap tabiat dan ciri pertumbuhannya berdasarkan organisasi yang aktif seperti yang telah dihuraikan.

Ketahuilah bahawa Islam itu, mengikut garis panduan yang telah disebutkan di atas, iaitu pembinaan umat Muslim berdasarkan kaedah dan panduannya, serta menegakkan hidupnya melalui organisasi yang aktif, dengan menjadikan akidah sebagai tali penghubung, tidak lain tujuannya daripada hendak menonjolkan “kemanusiaan manusia” dan hendak meninggikan darjat kemanusiaan itu di atas segala darjat yang lain di dalam hidup manusia itu, yang menjadi panduan bagi segala kaedah, pengajaran, undang-undang dan peraturan-peraturan Islam.

Sesungguhnya makhluk manusia ada mempunyai persamaan dengan makhluk haiwan bahkan dengan makhluk pejal dalam beberapa sifat tertentu yang menimbulkan sangkaan kepada golongan INTELEKTUAL JAHIL bahawa manusia itu adalah juga haiwan seperti haiwan-haiwan yang lain dan sekali sekala mereka menyangka bahawa manusia itu adalah makhluk pejal seperti pepejal yang lain. Walaupun ada banyak persamaan dalam sifat-sifat tertentu dengan haiwan dan pepejal, tetapi manusia itu punya ciri-ciri tertentu yang membezakannya dan juga memisahkannya dengan haiwan dan pepejal itu, ciri-ciri yang membuat manusia itu menjadi suatu makhluk yang “unik” seperti yang telah diiktiraf sendiri oleh tokoh-tokoh INTELEKTUAL JAHIL di zaman mutaakhkhir ini; ketika mana mereka terpaksa berhadapan dengan fakta yang tegas dan nyata walaupun mereka tidak ikhlas dan tidak jelas dalam pengakuan mereka. (Di antara tokoh yang terkemuka ialah Julian Haxley, seorang tokoh Darwinisme Moden).

Sesungguhnya natijah utama daripada dasar Islam dalam persoalan ini, iaitu persoalan membentuk organisasi berdasarkan akidah, tidak berdasarkan perkauman, negeri, warna kulit, bahasa, dan kepentingan daerah dan sempadan negeri yang sengaja dibuat-buat, dan persoalannya ialah menonjolkan ciri “KEMANUSIAAN MANUSIA” melalui organisasi itu, bukan menonjolkan ciri-ciri yang menjadi sifat persamaan di antara manusia dengan haiwan. Natijah utamanya ialah bahawa masyarakat Muslim itu menjadi sebuah masyarakat terbuka untuk semua bangsa, semua golongan, semua warna kulit, semua bahasa tanpa sebarang halangan lalu segala ciri dan kemampuan manusia itu bercampur dan sebati di dalam wadah dan (periuk besar) masyarakat Islam, lantas muncullah suatu lembaga raksaksa dalam jangka masa yang tidak lama, untuk menempa suatu tamaddun yang indah dan mengkagumkan tamaddun yang menjangkau seluruh intisari kebolehan manusia di zamannya; sekalipun jarak di antara daerah-daerah dan rumpun-rumpun bangsa sangat berjauhan di antara satu sama lain. Suatu tamaddun yang tidak ada tolok bandingnya, sekalipun di zaman itu perhubungan antara daerah dengan daerah adalah sangat sukar dan keadaannya masih primitif sekali.

Di dalam masyarakat Islam yang tiada tolok bandingnya itu telah berkumpul bangsa Arab, Parsi, Syam, Moroko, Mesir, Turkey, China, Roman, Yunani, India, Indonesia, dan juga orang Afrika, malah seluruh bangsa di dunia ini. Mereka bersatu padu dan bekerjasama dengan eratnya dalam membina masyarakat dan tamaddun Islam. Tamaddun yang agung, yang tidak pernah sekalipun menjadi tamaddun yang dimiliki oleh orang ARAB sahaja, malah ia menjadi tamaddun ISLAM; juga tidak menjadi masyarakat kebangsaan dan perkauman, bahkan menjadi masyarakat yang berlandaskan akidah.

Mereka semuanya berkumpul berdasarkan hubungan persamaan, hubungan kasih mesra dan persaudaraan, dengan memandang jauh ke hadapan, ke arah suatu matlamat sahaja. Mereka memberi apa sahaja yang dapat mereka berikan, tanpa menghilangkan ciri-ciri kebangsaan mereka. Mereka sumbangkan tenaga dan pengalaman peribadi untuk membina masyarakat yang satu berdasarkan persamaan hak, dipadukan oleh tali Allah, yang menonjolkan kemanusiaan mereka. Masyarakat yang sebegini tidak pernah berlaku sebelum ini di sepanjang sejarah umat manusia.

Masyarakat manusia yang paling masyhur sebutannya di zaman purbakala iaiah masyarakat Empayar Romawi yang telah mengumpulkan bermacam-macam jenis manusia, dari segala bangsa dan warna kulit dan bahasa pertuturan. Tetapi masyarakat itu tidak berdasarkan “tali kemanusiaan” dan tidak juga berpandukan sesuatu nilai yang tinggi berbentuk akidah, kerana di sana terdapat perkumpulan berdasarkan perbezaan darjat, kasta dan kelas. laitu kelas bangsawan dan kelas hamba abdi, di seluruh kawasan takluk empayar itu; juga kelas berdasarkan kesucian dan keagungan darah ROMAN di satu pihak dan kehinaan darah BUKAN ROMAWI di satu pihak yang lain. Kerana itulah masyarakat itu tidak layak disetandingkan dengan masyarakat Islam dan tidak dapat menghasilkan kejayaan seperti yang dicapai oleh masyarakat Islam.

Di zaman moden ini pun beberapa bentuk masyarakat telah berdiri dan telah runtuh sebagai contohnya kita ambil sahaja masyarakat Empayar Inggeris (Britain), tapi bentuknya tak ubahlah dengan bentuk Empayar Romawi yang dipusakainya dahulu itu, yang bertujuan memeras dan menindas, telah tegak berdasarkan ketuanan bangsa Inggeris dan memeras serta menindas rakyat jajahannya demikianlah jua halnya seluruh empayar-empayar Eropah lainnya: empayar Sepanyol dan Portugis suatu ketika dahulu, dan juga empayar Perancis, semuanya itu sama sahaja taraf dan nilainya, yang memang semuanya berdasarkan pemerasan dan penindasan yang terkutuk!

Nampaknya Komunisme berhasrat mendirikan perkumpulan dan masyarakat manusia bermodel lain, yang melangkau unsur-unsur kebangsaan dan wama kulit, tanahair dan bangsa, tapi bukanlah dibangunkan berdasarkan KEMANUSIAAN malah berlandaskan perten­tangan KELAS. Yang demikian maka masyarakat ciptaan Komunisme itu merupakan masyarakat yang setanding dengan masyarakat ciptaan Romawi yang satu berdasarkan tingkatan kaum bangsawan (tuan) dan hamba tapi yang satu lagi ini berdasarkan kuasa golongan melarat tertindas (proletaria) dan kaum menengah (borjuis) dan ciri emosi yang membakar semangat masyarakat Komunis dan kaum proletariat itu ialah kebencian dan kedengkian terhadap seluruh kelas dan golongan lain. Masyarakat seburuk ini tidak akan menelurkan hasil apa-apa kecuali mencetuskan gejala-gejala yang paling buruk di dalam sejarah umat manusia kerana dari asal kelahirannya lagi ia menonjolkan ciri-ciri dan sifat haiwan dengan beranggapan bahawa keperluan-keperluan asasi bagi manusia itu ialah makan, minum, rumahtangga dan sex, yang semuanya ini adalah tuntutan dan keperluan asasi haiwan, dengan anggapan bahawa sejarah umat manusia ini dimulai dengan sejarah mencari makan.

Di antara keindahan Islam itu bahawa ianya tetap bersendirian dan masih tegak di atas panduan Ilahi dengan cara menonjolkan sifat dan ciri-ciri khusus manusia dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan itu begitu tinggi di dalam membentuk masyarakat manusia. Dan sudah pasti Islam akan terus bersendirian di dalam hal ini dan sesiapa sahaja yang cuba menyeleweng ke arah panduan yang lain, yang cuba mendiri dan menegakkan suatu jalan yang lain, samaada jalan kebangsaan, wama kulit, tempat kelahiran dan kelas, atau jalan-jalan lain yang rendah dan hina, maka orang itu adalah musuh manusia yang sebenar. Orang seperti itu ialah orang yang tidak mahukan supaya manusia itu berdiri sendiri dengan ciri-ciri dan sifat-sifat khusus untuknya ketika dia mula-mula diciptakan Tuhan. Orang itu ialah orang yang tak mahukan masyarakatnya beroleh keperluan asasinya dengan lengkap sempurna mereka itutah rupanya orang yang menjadi sasaran firman Allah SWT:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)

Maksudnya: “Katakanlah mahukah aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang sia-sia sahaja amal perbuatan mereka di dalam hidup dunia ini sedangkan mereka itu menyangka bahawa mereka sebenarnya berbuat baik. Mereka itu ialah orang-orang yang kufur dan tidak bersyukur dan tidak percayakan perintah Tuhan mereka dan tidak percaya bahawa mereka akan mengadap Tuhan mereka itu lalu pekerjaan mereka pun menjadi hampa dan Kami tidak berikan sebarang pertimbangan dan penilaian kepada mereka di hari kiamat. Balasan mereka ialah neraka Jahannam kerana kekufuran mereka dan kerana mereka mempersenda-sendakan perintah-perintahKu dan juga rasul-rasul utusanKu”

(Al Kahfi: 103-106)

Maha Benarlah Allah Yang Maha Agung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *