Konsep Islam Terhadap Kebudayaan

Pengabdian yang mutlak kepada Allah Yang Maha Esa itu dalam merupakan bahagian yang pertama daripada rukun Islam yang utama; dibuktikan dengan syahadah LA ILAAHA ILLALLAH; manakala menatang­-terima kaifiah dan cara melakukan pengabdian itu daripada Rasulullah SAW adalah merupakan bahagian yang kedua daripada rukun utama itu, yang dibuktikan dengan syahadah MUHAMMADUR RASULULLAH, sebagaimana yang kita huraikan di bawah tajuk “LA ILAAHA ILLALLAH ialah panduan hidup.”

Pengabdian yang mutlak kepada Allah Yang Maha Esa itu dalam bentuk mempertuhankan Allah sahaja dalam segi akidah, ibadah dan syariat. Yang demikian maka setiap orang Islam tidak boleh beriktikad bahawa sifat ketuhanan (uluhiyah) itu ada pada yang lain daripada Allah SWT, dan dia tidak boleh beriktikad bahawa ibadat itu perlu dilakukan kepada sesiapa pun dari kalangan makhlukNya; seperti juga dia tidak boleh percaya bahawa kekuasaan memerintah dan membuat undang-undang itu adalah kepunyaan seorang yang lain daripada Allah, seperti yang telah kita huraikan sebelum ini.

Kita telah terangkan mengenai erti dan maksud pengabdian – dan kepercayaan, undang-undang dan kekuasaan, maka di dalam huraian ini kita akan kupas pula soal erti dan maksud “kekuasaan memerintah” dan hubungannya dengan soal kebudayaan.

Sesungguhnya erti dan maksud “kekuasaan memerintah” di dalam konsep Islam tidaklah hanya terbatas di dalam bidang menerima undang-undang dan syariat daripada Allah sahaja, dan kerelaan menerima hukumNya berdasarkan undang-undang dan syariat itu sahaja, juga melaksanakan hukum dan undang-undang serta keputusan dengan berasas dan berpandu kepada-Nya sahaja; sebab maksud “syariat” di dalam Islam itu tidaklah terbatas di dalam lingkungan undang-undang sahaja, juga tidak hanya di didalam dasar dan sistem pemerintahan sahaja; bahkan pengertian sesempit ini tidak dapat mencakup konsep “syariat” mengikut kehendak Islam.

Sebenarnya “Syariat Allah” itu meliputi segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk mengurus hidup umat manusia. Ini merangkumi dasar iktikad, dasar pemerintahan, dasar mengenai diri peribadi atau individu, dan juga dasar kebudayaan merangkumi persoalan iktikad dan konsep; ia merangkumi soal hakikat ketuhanan, hakikat alam seluruhnya, baik yang ghaib mahupun yang nyata, dan hakikat hidup, baik yang ghaib mahupun yang nyata, juga hakikat manusia itu sendiri, dan hakikat pertalian segalanya itu dengan manusia.

Ia merangkumi juga soal bentuk politik, sosial dan ekonomi dan dasar-dasar bagi semuanya itu; bagi membolehkan “ubudiah kamilah” itu menjelma di dalamnya; supaya terlaksanalah “pengabdian yang jitu” kepada Yang Maha Esa.

Ia menjelma di dalam undang-undang yang mengatur realiti hidup manusia: iaitu yang biasa disebut dan dinamakan “syariat” atau “undang-undang” mengikut pengertian yang sempit dan tidak.merangkumi maksud yang sebenar.

la juga menjelma di dalam pokok-pokok ajaran mengenai moral dan tata susila, juga di dalam nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat, yang menjadi pegangan umat manusia dan menjadi ukuran bagi semua kejadian di dalam hidup bermasyarakat.

Seterusnya ia menjelma di dalam segenap aspek “kebudayaan” dan kegiatan fikiran, juga di dalam kegiatan seni.

Adalah menjadi anggapan umum bahawa soal perundangan sahaja yang mesti ditatang terima daripada Allah SWT tetapi sebenarnya bukanlah soal perundangan itu sahaja yang mesti ditatang terima daripada Allah, bahkan seluruh aspek, termasuk ekonomi, susila, kebudayaan juga mesti ditatang terima daripada Allah SWT.

Kita percaya bahawa huraian Kita yang lalu mengenai “kekuasaan memerintah” yang mengandungi masalah kekuasaan melaksanakan pemerintahan, perundangan Dan sebagainya, sudah cukup jelas dan difahami oleh para pembaca. Tetapi masalah kaedah-kaedah moral dan tata susila, mengenai nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat, mungkin belum difahami sepenuhnya; kerana nilai-nilai dan kaedah-kaedah moral yang mempengaruhi masyarakat mana-mana masyarakat pun adalah mempunyai hubungan secara langsung dengan kepercayaan hidup dan iktikad yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Boleh jadi ganjil rasanya – hatta kepada pakar-pakar penyelidik hal Islam sendiri pun – soal mempertahankan kegiatan berfikir dan kegiatan kesenian kepada konsep Islam dan kepada sumber yang berasaskan ketuhanan.

Mengenai kegiatan kesenian, telah pun diterbitkan sebuah buku yang lengkap (karangan Prof. Mohammad Qutub, bernama “Minhah Alfan Al-Islam” atau “kurikulum kesenian Islam”) yang mengupas persoalan itu dengan memakai konsep bahawa kegiatan kesenian seluruhnya adalah pengolahan secara insan mengenai konsep dan tindak balasnya manusia itu sendiri, dan mengenai konsep wujud dan hidup, yang menjelma di dalam jiwa manusia. Ini semua dapat mencetuskan konsep Islam yang meliputi seluruh aspek kejadian, jiwa dan hidup, dan hubungannya dengan Tuhan Pencipta seluruh alam ini, Pencipta jiwa dan kehidupan dan meliputi juga konsep mengenai hakikat manusia, mengenai tempat dan posisinya di dalam alam ini, mengenai tujuan hidupnya, mengenai tugas dan kewajipannya dan mengenai nilai-nilai hidupnya. Semuanya ini tercantum di dalam lingkungan konsep Islam, yang bukan hanya berupa konsep secara mutlak sahaja, malah ia adalah konsep yang berbentuk akidah yang dinamis juga cetusan fikiran yang menguasai tubuh dan urat saraf manusia.

Masalah perlunya dirujukkan kegiatan fikiran manusia kepada konsep Islam, bagi melaksanakan pengabdian seluruhnya kepada Allah, perlulah kita beri penjelasan, kerana masalah ini merupakan suatu masalah yang asing dan ganjil di kalangan para pembaca di zaman ini, hatta di kalangan orang-orang Islam sendiri.

Sesungguhnya orang Islam tidak boleh sekali-kali mencedok dan menerima masalah yang khusus mengenai akidah dan konsep umum terhadap wujud ini, atau yang khusus mengenai ibadat, mengenai keperibadian dan perjalanan hidup, mengenai nilai-nilai dan dasar-dasar sistem politik, sosial, ekonomi, atau mengenai kegiatan manusia dan sejarah kemanusiaan daripada sumber yang mana pun yang asing daripada sumber Ilahi. Seseorang muslim tidak boleh belajar semuanya ini melainkan melalui seorang muslim yang dipercayai keteguhan iman dan taqwanya yang menghayati Islam dalam segenap aspek hidupnya.

Sebaliknya setiap orang muslim itu boleh mencedok dan belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, seperti kimia, biologi, falak, perubatan dan pertukangan, pertanian dan kaedah-kaedah pentadbiran (dari segi seni tadbir sahaja), soal peperangan dan cabang-cabang ilmunya, seperti tektik dan teknik dan sebagainya, iaitu ilmu yang sejenis dengan yang disebutkan ini, dia boleh mencedok dan belajar ilmu-ilmu itu sama ada dari seorang muslim atau pun dari orang bukan muslim walaupun pada asalnya lagi telah ditetapkan, bahawa bila sahaja masyarakat Islam itu didirikan, maka telah disuruh dan diarahkan supaya masyarakat itu berusaha seboleh-bolehnya memenuhi semua keperluan dalam semua bidang itu, yang wajib sebahagian anggota masyarakat ini mempelajari dan mendalami selok belok segenap ilmu itu, dan berdosalah seluruh anggota masyarakat sekiranya terdapat sebarang kekosongan. Andainya keperluan-keperluan itu telah dipenuhi pun dan masyarakat Islam sudah punya segala kelengkapannya, seorang Islam itu masih dibolehkan belajar ilmu pengetahuan yang bersifat sains itu daripada muslim atau bukan muslim, dan juga boleh menggunakan tenaga muslim atau tenaga bukan muslim, menggaji orang Islam atau orang bukan Islam, kerana sebenarnya hal itu termasuk di dalam urusan yang disebut oleh Rasulullah SAW: “Kamu lebih mengerti tentang urusan keduniaanmu” (انتم اعلم بأموردنياكم) sebab soal ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembentukan konsep manusia muslim, tiada kena mengena dengan masalah hidup, dengan masalah alam dan manusia, mengenai matlamat hidup manusia dan juga mengenai hakikat tugas manusia di dunia ini dan mengenai hubungan manusia dengan alam semesta dan juga mengenai hubungannya dengan Tuhan Seru Sekalian alam. Ia juga tidak kena mengena dengan undang­-undang, peraturan dan realiti hidup manusia, baik secara individu atau pun secara berkelompok dengan demikian tiada ancaman gelincir akidah dan tiada ancaman kembali murtad meninggalkan akidah Islam yang telah dianutinya.

Adapun masalah yang berkaitan dengan pengertian segenap aktiviti manusia, sama ada secara individu atau bermasyarakat, iaitu perkara­-perkara yang berkaitan dengan pandangan kepada diri manusia itu sendiri, dan kepada “aktiviti perkembangan sejarah manusia” dan juga masalah bagaimana mulanya kehidupan ini, bagaimana mulanya alam ini terjadi, bagaimana mulanya manusia ini dijadikan, dari segi metafisik, maka persoalannya adalah sama dengan persoalan masalah yang mengenai undang-undang, mengenai sumber kekuasaan yang mengatur seluruh kehidupan, kerana ia langsung mengenai akidah dan konsep, maka tidak bolehlah seorang Islam itu mencedok atau mempelajarinya melainkan melalui seorang muslim yang dipercayai keteguhan iman dan taqwanya dan juga diyakini dia menerima secara langsung daripada Allah SWT, iaitu Rasulullah SAW dan dia mengetahui pula bahawa itu adalah salah satu logik ubudiah kepada Allah Yang Maha Esa ataupun logik syahadah LA ILAAHA ILLALLAH dan MUHAMMADURRASULULLAH.

Seorang muslim itu kadang-kadang ada juga yang mempelalari kesan-kesan aktiviti jahiliyah, bukan dengan tujuan supaya ia mempenga­ruhi konsep hidup dan pengetahuannya di dalam semua urusan itu, cuma untuk diketahui sejauh manakah jahiliyah itu telah menyeleweng dan mengetahui pula bagaimana dia dapat memperbetulkannya dengan jalan membawanya kembali kepada asasnya yang sebenar mengikut konsep dan hakikat akidah Islam.

Sesungguhnya haluan seluruh “falsafah”, dan haluan seluruh “pentafsir­an sejarah manusia,” serta haluan seluruh “ilmu jiwa,” selain daripada beberapa detail tertentu, begitu juga haluan seluruh “perbandingan agama” dan seluruh “pandangan dan isme-isme kemasyarakatan,” kecuali hasil yang berdasarkan research dan statistic, di dalam fikiran ala jahiliyah, baik dulu mahupun sekarang, adalah terpengaruh secara langsung dan konsep jahiliyah yang hampir seluruhnya bertentangan dengan konsep agama, terutama dengan konsep Islam.

Perkembangan fikitan di dalam bentuk ilmu seperti ini tidak serupa dengan perkembangan fikiran di dalam bentuk ilmu yang bercorak sains semata-mata, seperti ilmu kimia, biologi, falak, fizik dan ilmu perubatan serta ilmu-ilmu lain yang sama dengannya, selama ia masih tertakluk kepada hasil kajian yang praktikal dan berdasarkan perangkaan yang betul, tanpa melampaui sempadan tugasnya dari cuba membuat tafsiran secara falsafah dalam bentuk yang bagaimana sekalipun, seperti yang dilakukan oleh teori DARWINISME yang bertopengkan alasan kajian praktikal dalam membuat suatu kesimpulan di bidang ilmu hayat – sedangkan alasan yang dikemukakannya itu tidak lain dari alasan yang bersumber dari hawa nafsu sahaja – dengan mengemukakan kesimpulan kononnya tidak perlu diberi perhatian kepada wujudnya suatu tenaga ghaib di luar alam nyata dalam membuat tafsiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan kehidupan ini.

Sebenarnya setiap Muslim itu mempunyai cukup bahan yang bersumber dari penjelasan Tuhannya mengenai semua masalah itu, bahan yang menyebabkan segala usaha dan kajian manusia sejak berabad-abad lamanya menjadi kerdil dan tidak bernilai bila dibandingkan dengan penjelasanIlahi tadi.

Sesungguhnya kisah tentang “kebudayaan untuk seluruh umat manusia” yang tidak mengenal batas negeri, bangsa dan agama adalah suatu kisah yang tepat bila ia dikaitkan dengan soal ilmu pengetahuan sains dan dengan hasil penyelidikan yang berdasarkan fakta dan statistik, tanpa memasuki ruangan tafsiran secara falsafah dan metafizik kepada hasil ilmu seluruhnya, tidak juga kepada tafsiran secara falsafah mengenai diri manusia, mengenai aktiviti dan sejarahnya, juga mengenai soal seni sastera dan soal-soal yang mengenai perasaan. Para pembaca harus faham bahawa cerita itu sebenarnya adalah suatu jebak yang dipasang oleh faham Yahudi antara bangsa, yang begitu berminat hendak menghapuskan sekatan itu, terutama sekatan di dalam soal-soal yang mengenai akidah, dengan tujuan meresapkan pengaruh Yahudi menembus setiap ruang kehidupan di dunia ini, membawa ajaran syaitan dan iblis, dalam bentuk sistem ekonomi berdasarkan riba, pemerasan dan penghisapan darah, yang akan membawa akibat bahawa seluruh hasil tenaga kerja umat manusia di dunia ini akan berpusat di dalam tangan orang-orang Yahudi dan seluruh urusan dan sistem ekonomi dunia tergenggam dalam tangan segelintir jutawan Yahudi penghisap darah.

Di luar daripada persoalan ilmu sains yang berdasarkan praktikal dan statistik yang pasti (dikenal juga dengan nama “ilmu pasti”) yang dibolehkan oleh Islam setiap muslim itu mencedok dan menimbanya daripada mana-mana sumber pun, sama ada sumber seorang muslim yang salih dan taqwa atau seorang muslim yang kurang salih dan taqwa, pun juga dari seorang bukan muslim, dan Islam mengiktiraf ilmu itu sebagai milik seluruh umat manusia, sebagai alat meneroka kemajuan alam – maka Islam hanya mengenal dua sahaja bentuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan, iaitu:

Pertama :

Kebudayaan/ilmu pengetahuan Islam: iaitu ilmu yang bersumber daripada asas dan konsep Islam. Ilmu pengetahuan Islam meliputi segenap aktiviti fikiran dan realiti hidup manusia, yang mempunyai kaedah dan dasar tersendiri bagi menjamin berkembangnya aktiviti itu selama-lamanya.

Kedua :

Kebudayaan/ilmu pengetahuan jahiliyah, iaitu kebudayaan yang mempertahankan fikiran manusia sebagai ganti Tuhan.

Perlu benar kita ketahui dan sedari bahawa dasar praktikal dan statistik yang menjadi dasar kemajuan dan perkembangan industri di Eropah sekarang ini pada asalnya tidaklah lahir dan tumbuh di Eropah, tetapi sebenarnya ia telah lahir, tumbuh dan berkembang dengan pesatnya di Universiti-universiti dan Pusat-pusat Pengajian Tinggi Islam di Sepanyol dan negara-negara Islam di sebelah timur, ia lahir dan berkembang dengan berasaskan pandangan Islam terhadap alam tetapi kemudiannya ilmu pengetahuan itu telah berpindah atau dipindahkan pangkalannya ke Eropah untuk terus diasuh dan dihidup suburkan di sana, sedangkan dunia Islam sendiri dasar itu, yakni dasar praktikal dan statistik, telah menjadi kabur dan pudar, akibat dibiarkan begitu sahaja dan juga akibat daripada terpisah jauhnya pengaruh konsep di kalangan umat manusia, sedikit demi sedikit, disebabkan beberapa faktor utama, di antaranya ialah serangan daripada pihak golongan Kristian dan Yahudi. Di samping itu pihak Eropah sendiri pun telah memutuskan perhubungan antara dasar yang ditimba dahulu dengan asas-asas konsep Islam dan terus memisahkannya dari sebarang perhubungannya dengan Tuhan, iaitu ketika umat Eropah bangkit menentang kekuasaan gereja yang telah begitu lama menindas umat manusia dengan berselindungkan nama Tuhan! (suatu huraian lengkap mengenai ini boleh didapati di dalam buku karangan penulis – bernama “hari depan untuk Islam” (المستقبل لهذاالدبن) di bawah tajuk “berkerat rotan” (القصام النكد).

Demikianlah nasibnya seluruh hasil fikiran Eropah; sama senasib dengan seluruh hasil fikiran jahiliyah di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Ia menjadi suatu benda yang asing dan aneh, yang berlainan sama sekali dengan seluruh dasar konsep Islam, dan dengan sendirinya bertentangan dengan Islam. Oleh kerana itu wajiblah setiap manusia muslim kembali kepada dasar pandangan Islam sahaja dan jangan menimba dasar itu daripada sunber-sumber yang lain daripada sumber ketuhanan yang menjadi sumber dasar Islam. Dia mesti menerima dasar itu daripada seorang muslim yang dipercayai iman dan taqwanya.

Sesungguhnya Islam tidak mengiktiraf cerita pemisahan di antara “ilmu” dengan “orang berilmu” di dalam segenap ilmu yang berkaitan dengan akidah yang mempengaruhi pandangan manusia terhadap wujud, hidup dan aktiviti umat manusia, terhadap realiti dari terhadap nilai-nilai moral, adat resam dan seluruh masalah yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri dan dengan aktivitinya…

Islam membenarkan seseorang muslim belajar daripada seorang yang bukan muslim, atau dari seorang muslim yang kurang taqwanya di dalam ilmu-ilmu yang berkenaan dengan sains, seperti telah dihuraikan tadi, ini boleh dilakukannya jika tiada atau sukar didapati seorang muslim yang taqwa, seperti yang lumrah terjadi sekarang akibat jauhnya orang Islam dari agama mereka, dari program agama mereka dan dari konsep Islam, kebenaran belajar ilmu pengetahuan seperti ini adalah bertujuan supaya dia dapat melaksanakan tugasnya menjalankan khilafah di bumi. Tetapi Islam tidak membenarkan si muslim itu menerima masalah yang mengenai dasar akidah dan fikiran, mengenai tafsir Al-Quran dan Hadis Rasulullah serta sejarah hidup Rasulullah, program dan falsafah sejarah, aliran fikiran masyarakatnya, dasar-dasar pemerintahannya, dasar-dasar siasah dan politiknya, serta sumber kesenian dan kebudayaannya. Islam tidak membenarkan si muslim menimba dan menerima ilmu yang berkenaan daripada sumber yang bukan Islam dan malah daripada sumber Islam yang tidak diyakini tentang iman dan taqwanya.

Sebenarnya penulis sendiri pun adalah termasuk salah seorang yang telah menghabiskan empat puluh tahun umurnya dalam alam pembacaan. Pembacaannya yang utama ialah mengenai pengetahuan-pengetahuan “kemanusiaan” yang memang menjadi hobinya, tetapi akhirnya dia kembali ke pangkuan sumber akidah dan konsepnya sendiri. Di sini didapatinya bahawa pembacaannya selama ini terlalu kecil dan kerdil berbanding dengan perbendaharaan dari sumber akidahnya yang begitu penuh dan padat. Penulis sendiri sedar bahawa tiada jalan lain lagi kecuali menerima sahaja realiti yang telah dilaluinya dan tidak menyesali umurnya selama empat puluh tahun yang telah dihabiskannya itu; kerana dia dapat mengenal jahiliyah itu dengan sebenarnya, dapat mengenali kepalsuannya, kelemahannya, kementahannya dan sikap angkuhnya yang selalu membikinnya bertindak seolah-olah kucing berlagak harimau. Dia mengeta­hui dengan jelas dan nyata bahawa seorang muslim tidak mungkin menemui titik pertemuaan di antara sumber-sumber Islam dengan sumber-sumber jahiliyah.

Walau bagaimanapun, keterangan ini bukanlah hanya sekadar pendapat peribadi. Masalah ini terlalu besar untuk diberi fatwa secara perseorangan sahaja. Akan terlalu berat padanya di dalam neraca Tuhan seandainya seseorang itu berlagak sesuka hatinya dengan hanya memakai pendapat sendiri sahaja. Perintah Allah dan panduan Rasul-Nyalah yang jadi pedoman dan kata pemutus. Kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul, seperti mana orang-orang sebelum kita telah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal-hal yang dipertikaikan mereka.

Allah telah membongkar hakikat matlamat terakhir orang-orang Yahudi dan Kristian terhadap orang-orang Islam melalui firman ini:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Maksudnya: “Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang [timbul] dari diri mereka sendiri, setefah nyafa bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah kuasa di atas segala sesuatu.”

(Al-Baqarah: 109)

Dan:

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

Maksudnya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk [yang sebenarnya]. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

(Al-Baqarah: 120)

Dan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

Maksudnya: Hai orang-orang yang beriman! jika kamu mengikut sebahagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

(Ali-Imran: 100)

Dan hadis:

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

Ertinya: Rasulullah SAW telah bersabda, mengikut Al-hafiz Abu Ya’la dari Hammad, dari Asy-Sya’abi dari Jabir r.a. (radhial lahu ‘anhum): “Jangan sekali-kali kamu bertanyakan sesuatu masalah pun kepada orang-orang kafir Ahli Kitab, sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberi petunjuk kepada kamu sebab mereka sendiri pun telah sesat. Kalau kamu buat juga demikian maka kamu akan berhadapan dengan dua kemungkinan: iaitu sama ada kamu ikut membenarkan yang batil, atau pun kamu mendustakan yang hak; dan sesungguhnya, demi Allah, seandainya Musa itu masih hidup bersama kamu sekalian, tidak halal baginya melainkan selain daripada mengikut aku.”

Setelah diketahui secara jelas mengenai matlamat orang-orang Yahudi dan Kristian terhadap umat Islam, berdasarkan keterangan Al-Quran sendiri, maka adalah suatu kebodohan, kedunguan dan ketololan untuk menganggap, walau sekejap pun, bahawa mereka, ahli kitab itu (Yahudi dan Kristian) ketika membuat penyelidikan mengenai sesuatu masalah yang berkaitan dengan akidah dan sejarah Islam itu, mereka berada di dalam keadaan berniat baik, suci hati dan ikhlas. Begitu juga halnya bila mereka membuat kajian dari penyelidikan mengenai sistem masyarakat Islam, sistem politik dan ekonominya. Kalau masih ada juga di antara kita orang yang berbaik sangka terhadap mereka, maka bacalah firman Allah itu, tepuk dada dan tanya iman.

Ketegasan yang Allah SWT berikan berbunyi:

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

yang memberi erti: “Katakanlah.” “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)” adalah merupakan garis pemisah bagi seorang muslim mengenai masalah yang penting ini. Allah membuat penegasan dengan menggunakan bentuk “QASR” (dari segi ilmu sastera Arab, penggunaan “qasr” (inna) memberi erti bahawa penumpuan hidayah adalah kepada Allah sahaja).

Demikian juga perintah yang tegas telah dikenakan ke atas orang Islam untuk menentang orang-orang yang tidak mahu ingat kepada Allah dan menumpukan perhatiannya kepada masalah kehidupan dunia sahaja, ditegaskan bahawa orang yang berbuat demikian tidak mengerti suatu apa pun selain dari sangkaan dan ramalan sahaja, sedangkan seorang muslim itu dilarang keras mengikut dan mempercayai sangkaan dan ramalan sahaja, kerana manusia tidak mengetahui selain daripada urusan kulit luar dunia sahaja dan tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Firman:

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30)

Maksudnya: “Maka berpalinglah [hai Muhammad] dari orang yang berpaling dari peringatan Kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. ltulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

(An Najm: 29-30)

dan firman:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

Maksudnya: “Mereka hanya mengetahui yang lahir [sahaja] dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang [kehidupan] akhirat adalah lalai.”

(Ar Rum: 7)

Orang yang lupa menyebut dan mengingati Allah dan tidak mahukan sesuatu yang lain daripada kehidupan di dunia ini sahaja adalah merupakan contoh dari kehidupan sebahagian besar “orang terpelajar”, kaum intelektual, cerdik cendakiawan zaman sekarang. Mereka tidak tahu dan tidak ingin tahu,selain dari masalah-masalah lahiriah yang terpampang di hadapan mata kasar mereka sahaja. Yang dapat mereka percayai ialah fakta-fakta dan realiti yang lahir sahaja. Mereka tidak mahu percaya bila diterangkan mengenai tafsiran umum terhadap kehidupan dan jiwa, dan juga bila dibincangkan masalah konsep dan akidah, mereka akan tutup telinga dan menganggap remeh. Ilmu daripada orang alim dan cerdik pandai sebegini bukanlah termasuk ilmu yang dipuji oleh AHah SWT di dalam firmanNya:   

Maksudnya: “katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” seperti yang difahamkan oleh orang-orang yang dangkal pengertiannya mengenai tujuan ayat ini, lalu diambilnya ayat ini menjadi hujah untuk mereka.

Sebenarnya pertanyaan Allah SWT di dalam ayat tadi telah terjawab dengan ayat sebelumnya:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا

Maksudnya: “Apakah kamu orang musyrik yang beruntung] ataukah orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut akan [azab] akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah orang yang menerima pelajaran.”

(Az Zumar: 9)

Orang yang bangun beribadat di tengah malam, hamba Allah yang patuh, yang sanggup menumpukan segerap perhatian dan mengerah tenaga, menyerahkan jiwa raga, di tengah malam buta, orang yang sanggup mencampak selimut di tengah kesejukan malam, sanggup membuka mata di tengah bunyi dengkur, untuk menengadah ke langit, mohon setitik air rahmat dan pengampunan dari Tuhannya, sambil berlinang air matanya mengenang bahana azab hari akhirat, suaranya mendayu-dayu meng­harapkan rahmat Ilahi orang berilmu yang mempunyai sifat seperti inilah sebenarnya orang berilmu dan orang terpelajar. Ilmu yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah ilmu yang boleh memandu ke jalan Allah, kepada berbakti dan bertaqwa bukan ilmu yang merosakkan fitrah dan mengingkari Tuhan!

Memang benar bahawa ilmu itu tidak terbatas di dalam lingkungan ilmu akidah dan kewajipan beragama serta hukum-hakam dan peraturan sahaja, sebab ilmu itu meliputi seluruh persoalan. Ia bersangkutan juga dengan soal peraturan dan undang-undang menggunakan alam dan meneroka kekayaan alam dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di bumi ini. Ilmu seperti itu sama perlu dan mustahaknya dengan ilmu yang mengenai akidah dan konsep hidup. Tetapi ilmu yang tidak mempunyai hubungan dengan asas iman dan akidah bukanlah ilmu yang dipuji oleh Al-Quran, ilmu seperti itu akan membikin manusia menjadi sesat, seperti si buta kehilangan tongkat dan seperti layang-layang putus tali. Sebenarnya hubungan terlalu erat antara konsep iman dengan ilmu-ilmu yang bercorak sains itu, seperti ilmu falak, fizik, biologi dan sebagainya semuanya boleh memandu kepada mengenali Allah, selama tidak diselewengkan oleh hawa nafsu dengan tujuan untuk tambah menjauhkan umat manusia daripada Tuhannya seperti yang berlaku dalam dasar kemajuan ilmu pengetahuan di Eropah, akibat latar belakang pertarungan antara ilmu pengetahuan dengan pihak penguasa gereja. Pertarungan itu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam di alam fikiran Eropah. Sisa-sisa dari pertarungan beracun itu menerbitkan kesan yang malang terhadap konsep beragama secara keseluruhannya, bukan hanya sekadar terhadap konsep kegerejaan dan terhadap fungsi gereja itu sendiri.

Oleh kerana telah terbukti bahawa konsep fikiran Barat di bidang ilmu pengetahuan itu ditegakkan di atas asas sisa-sisa yang beracun tadi, di atas asas pemisahan sepenuhnya dari nilai-nilai agama, maka hasil dari fikiran Barat itu ialah permusuhan dan prajudis yang tidak putus-putus terhadap konsep Islam, dan dalam banyak hal ia sengaja hendak melumpuhkan konsep Islam.

Dengan demikian maka adalah suatu kealpaan dan kebodohan yang menggelikan hati kalaulah konsep fikiran Barat itu hendak dipakai untuk kita, umat Islam, di dalam membuat kajian tentang masalah-masalah Islam. Peningkatan kewaspadaan amatlah perlu, hatta di dalam masa belajar ilmu-ilmu yang bercorak sains semata-mata pun, yang pada ketika ini kita masih terpaksa menimbanya dari sumber Barat. Kita harus berwaspada daripada diresapi oleh sebarang unsur fahaman falsafah Barat yang memusuhi konsep keagamaan, khususnya konsep Islam yang murni ini. Jangan biarkan setitik nila merosakkan susu kita yang murni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *